Avís legal

L'Associació Portal Nou Cultural en la seva condició de titular i responsable d'aquest espai web, posa a disposició dels nostres lectors la següent informació de caràcter general:

La revista Portal Nou està domiciliada a: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de Llorenç del Penedès (Tarragona). La societat està fiscalment indentificada amb el número XXXXXXXX-X.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis que s'ofereixen, els usuaris poden dirigir-se a la següent direcció:

Portal Nou
XXXXXXXXX
43712 Llorenç del Penedès (Baix Penedès)
Tel.: XXXXXXX
redaccio@portalnou.net

Lectors

Portan Nou no es fa responsable de les opinions ni comentaris que els lectors expresin tant a les diferents seccions, articles com a les cartes al director. Portal Nou es reserva el dret de suprimir, parcial o totalment, aquells escrits i/o contingut audiovisual que consideri que vagi contra la dignitat i/o moralitat de les persones.

Colaboradors

Portal nou no es fa responsable de les opinions dels colaboradirs que les expresaran en tot moment, de manera indifidual i en cap cas representant l'opinió de la revista. L'opinió de la revista únicament s'expresa a l'editorial.

Drets d'autor

El Portal Nou està sota la llicència Creative Commons. Per tant son lliures de copiar, distribuir i comunicar públicament tots els nostres continguts, sempre que es faci referència a la font d'informació i l'autor si n'hi ha.

Dades personals

Portal Nou es compromet a tractar les dades personals que els lectors facilitin amb estricta confidencialitat d'acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades èrsonals, de forma ètica i únicament per la finalitat per la que el lector y/o client ens l'ha facilitat.

© Associació Portal Nou Cultural Avís Legal Publicacions Contactar